คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น

  Students not enrolled in Academic year , If the registration is not, Please contact us.
คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
1. วิธีการดูข้อมูลการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลังจากลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา [คลิกที่นี่]
2. วิธีการเข้าชั้นเรียนผ่าน Google Classroom สำหรับนักศึกษา [คลิกที่นี่]
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมคู่มือและคำแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม สำหรับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาโดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.aru.ac.th/idlc ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
กรณีมีปัญหาการเข้าใช้ E-mail [คลิกที่นี่] หรือ การใช้โปรแกรม Google Classroom ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ www.aru.ac.th/idlc เบอร์โทรศัพท์ 035-276555 ต่อ 2900
กรณีมีปัญหาการลงทะเบียนเรียน/ตารางเรียน/ขอเปิด ติดต่อกองบริการการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 035-241196 Line : @268guqcr
News and activity
Date Title Read

Copyright © 2014 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | Contact admin : www@webmaster.aru.ac.th
Online Users