คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น

Login

Login

  • Username: Student ID
  • Password: Date of Birth/Password Changer by students
  • Username and Password of the systems Active now
  • For students graduated/Not student University
Contact

กองบริการการศึกษา

โทร 0-3524-1196,0-3527-6573,0-3527-6555 ต่อ 1700 (อาคาร 44 สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ ชั้น1)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

http://regis.aru.ac.th/

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

โทร 0-3532-2083,0-3527-6593,0-3527-6555 ต่อ 7500 (อาคาร 30 ชั้น 2)

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

http://graduate.aru.ac.th/


Copyright © 2014 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | Contact admin : www@webmaster.aru.ac.th
Online Users